დაბრუნების პოლიტიკა

პროდუქტის დაბრუნება წინამდებარე წესების გათვალისწინებით შესაძლებელია თუ:

  1. პროდუქტი არის დაზიანებული ან წარმოადგენს არაჯანსაღ ვერსიას 

დაბრუნების წესები :

  1. დაბრუნებამდე Nanatri – ს უნდა აცნობოთ ნივთის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები, შეკვეთის ნომერი, შეკვეთის თარიღი, შეკვეთის მიღების თარიღი და დაბრუნების მიზეზი (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ნივთისა და გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფოტოს ატვირთვა და გამოგზავნა Nanatri – ის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდის მესენჯერში ან ელ. ფოსტის მისამართზე info@Nanatri.ge
  2. თუ შეძენილ პროდუქტს ან თანმხლებ ნივთებსა თუ დოკუმენტებს აღენიშნებათ რაიმე სახის ცვლილება, Nanatri – ი იტოვებს უფლებას, ეჭვქვეშ დააყენოს მისი ნამდვილობა და, შესაბამისად, შეაჩეროს ნივთის დაბრუნების პროცედურა მოკვლევითი სამუშაოების ჩატარებამდე, რაც, შესაძლოა, გაგრძელდეს არაუმეტეს 10 სამუშაო დღისა. მოკვლევის შედეგების საფუძველზე კი Nanatri – ი უფლებამოსილია ან გააგრძელოს, ან შეწყვიტოს შეძენილი პროდუქტის დაბრუნებისა პროცედურა.
  3. დაბრუნებისა დროს ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს მომხმარებელი.
  4. პროდუქტის დაბრუნების დროს მას თან უნდა ახლდეს შეძენის დროს გადაცემული ყველა თანმხლები ნივთი და დოკუმენტი 

თანხის დაბრუნების პოლიტიკა

თანხის დაბრუნება მოხდება მაშინ, როდესაც მოხდება კონსესუი ვებ-გვერდის ადმინისტრაციასა და მომხმარებელს შორის. თანხა დაუბრუნდება მომხმარებელს ანგარიშზე. 

თანხის ასახვა მოხდება შეთანხმებიდან 24 საათში

0